ماهی یک بار؟
ماهی، یک بار؟
ماه ای یک بار،
ما، هی، یک بار؟
ماهی یک، بار؟

نرخ درهم‌آمیزی و برهم‌مالی توهمات مغز معیوب من خیلی بیش‌تر از این حرف‌هاست،
خداییش.

واحدش هم تازه ماه نیست؛ شب‌ست.

نقطه.