بوزینه‌هایی که آرام و بی‌دغدغه راه می‌روند…

بوزینه‌هایی که آرام و بی‌دغدغه می‌دوند…

بوزینه‌هایی که می‌دوند…بوزینه‌هایی که هنوز ایمان دارند

به موجودات دوپا نمی‌شود اعتماد کرد…بوزینه‌های مسلول…

بوزینه‌های مؤمن مسلول…

بوزینه‌های مؤمن مسلول که می‌دوند…باور می‌کنید؟!

امروز بوزینه‌ی مؤمن مسلولی را دیدم

که آرام و بی‌دغدغه می‌دوید…