معمولاً در تمام اوقات شرعی و غیرشرعی روز

چیز نامشروعی برای چنگ زدن وجود دارد…کسی می‌داند مواقعی که در خواب هستم،

برابر چه وقتی از روز است؟

□ □ □

تمام قتل‌هایی که در خواب انجام می‌دهیم…

تمام قتل‌هایی که در بیداری انجام می‌دهیم…همه‌چیز دست به دست هم داده است تا

حتی در خواب هم بدویم…

□ □ □

خب اون‌ هم یه تعبیر دیگه‌ست ازش…

مهم نیست… آخرش یا باید بندازیمش تو ماشین لباس‌شویی یا رنگش کنیم یا یکی دیگر بخریم…

بخورید به سلامتی خودمان…

□ □ □

حتی کبریت‌های سوخته هم،

اوایل دوران شاعرگی‌شان را

بعد فریاد می‌زنند:

و خدایی که در این نزدیکی‌ست…