این یه عادت معمولیه عزیزم…

حتی انسان‌های اولیه هم بعد از گفتن «سوک سوک»

خودشون و می‌نداختن تو بغل هم…

□ □ □

تا جایی که یادم هست،

پدرم می‌گفت

دو چیز انسان را از پا در می‌آورد… و …اما من هنوز می‌توانم بدوم…

آه پدر، مرا ببخش…

□ □ □

عزیزم،

من هیچ‌وقت تو رو «عزیزم» صدا نکردم…

اینا همه‌اش خطای دیده عزیزم…می‌بینی که