– دیگه لیاقت کامنت هم ندارم؟

– دو دسته آدم کامنت نمی گیرن! اونایی که لیاقت کامنت ندارن و اونایی که لیاقتشون کامنت نیست…

□ □ □

راس می‌گه دیگه،

دوباره بچینشون…

بعد در کسری از ثانیه…یاد چشم‌های دخترک ناخن‌گیر فروش می‌افتم…

□ □ □

البرز این مال توئه یا من؟

□ □ □

یک ترایپود

حتی اگه چهارتا تیکه هم باشه،

بازم ترایپوده…می‌دونی که

مهم اینه که موقعی که اون‌و می‌نوشتم

حس نوشتن یه ترایپود رو داشتم…