دریا
باید
تو شب باشه.
که حتی چیزایی که می‌خوای رو هم نتونی ببینی؛
و بری،
مستقیم
پیاده
با پیرهن و شلوار همیشگی
توش …

دریا
باید
تو شب باشه.