زیاد دنبالش نگرد الئو،
اسم اون حلقه گم‌شده، «آرامش از برکت حضور» هست عزیزم.

همین می‌شه که من وسط بهار، هوس وسط تابستون رو می‌کنم که با تعرق بیدار شم و بگم «I dream of rain»…

همه‌مون یه روزی بی‌دار می‌شیم الئو. اما هیچ‌کدوم‌مون نمی‌دونیم که توی اون بی‌داری آیا، تنهاتریم یا نه؟ حداکثر هم 50 سال دیگه هست.

as time runs through my head.