پریشب توی تخت گفت:
«
خیلی از آدما
؛ نه …
همه‌ی آدما
‌ زخم‌خورده‌ان…

… فقط بعضی‌‍اشون ولی
‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌اکنالج می‌کنن.
»

و خوابید.