آقا جان،
در یک اکوسیستم کاپیتالیستی،
موش‌های آزمایشگاهی
دغدغه
ندارند.

موش‌های آزمایشگاهیِ بی‌دغدغه در یک اکوسیستم کاپیتالیستی،
چه هیجانات ساده و زنده‌ای دارند ولی!
— خصوصاً وقتی نمی‌دانند اسم جایی که هستند، آزمایشگاه است…