تنها راه تمایز واقعیت و خیال،
وقتی تا ۱۵ دقیقه بعد از بیداری هم‌چنان ادامه کابوس را در راهرو و هال و پشت پنجره می‌بینی؛
عادت کردن است. به هر کدام که توانستی عادت کنی، همان را با عنایت و استناد به Common Sense بچسب.

.It kills, It sucks