برای ناباروری تمام باورها بارانی لازم است؛
اما برای ناباوری تمام باران‌ها، هیچ راهکاری هنوز کشف نشده است.

دانشمندان مشغول تحقیق و مطالعه هستند.
یه سری‌هاشان حتی شب‌ها هم توی لب‌ها می‌خوابند؛ و گهگاه به خودباروری می‌رسند.

پی. اس.
ریچارد هم می‌دانست که یک قایقران، نه دانشمند خوبی است، نه مهندس خوبی. همان‌طور که یک دانشمند قایقران خوبی نیست. همان‌طور که یک مهندس باید خیلی باورهایش را کنار بگذارد تا بتواند از پارو زدن لذت ببرد.
پی. پی. اس.
آنوقت ادنا هنوز معتقدست که من در بچه‌گی روحیه‌ی دانشمندگونه داشته‌ام! په نه په، می خواستی توی کوچه‌های خاکی کودکی مثل مسابقات قویترین مردان ایران، قایقم را با طناب ببندم به خودم و به پیش بکشم «یععععععع!» تا کف‌ش سوراخ بشود؟!