به خودم می گم
I’ll never over-expose myself again. I promise

و به تو می گم
به تو می گم که نشو دیوونه ای دل…