یکی دپ‌تر از خودم
که تمام روز لای خاکستری‌های موزون
لب‌خند بزند
.