لازم‌ست اضافه کنم، «قطعه‌ی ادبی» چیزی هست که برای توصیف مؤدبانه‌ی این اراجیف به غریبه‌ها به‌کار می‌برم.
آدم باید خیلی خودشیفته باشد که اتوبیوگرافی‌ش ادبی‌وار وصف شود.

ریچارد مگر ادیب بود؟
ریچارد مگر به ادنا فخر می‌فروخت؟
کسی مگر ریچارد را به واقعی نبودن در زندگی واقعی‌ش محکوم کرده بود هرگز؟ آیا؟

من و بی‌چاره ری‌چارد
بی‌چاره من و ری‌چارد
من بی‌چاره و ری‌چارد