تلخ، تلخ، تلخ.
شاه را خیلی وقت است کشته‌ایم.
تلخیم تلخیم تلخیم.
تلخ‌تر از هر آینه‌ای که روبه‌رویمان بگذارند. تخل‌تر از هر ۱۰۰، هر قرعه‌کشی، هر الل-این، هر تریپل ۷، هر شادی لحظه‌ای.

ببخش خنده یادم رفته. ببخش وقتی نرو‌ها و نرون‌هایم وقتی می‌خندند، شیطان‌وار می‌شوند و شروع می‌کنند همدیگر را خوردند. همین می‌شود که روزی صدهزارتاشان می‌میرند. بعد من می‌مانم و مغز کاهل‌تر شده.
بگذار نخندم. و نپرس دیگر چرا.