زمان.
و من‌ای که در گذشته زندگی می‌کنم، آدم‌های حال رو در آینده دوست خواهم داشت. وقتی که دیگر من از گذشته‌ی ناخودآگاه آن‌ها هم پاک شده‌ام.

زمان.
و همان صدای قدیمی در گوش‌های من که از [هر] سه ماه قبل‌م به‌ارث می‌برم. همان نت‌های قدیمی. همان تشویش‌های پسرانه‌ی مغز قدیمی و معیوب من.