پرسید «این عکس مال کِی‌‍ه؟»
گفتم «هفت هشت ماه پیش»
گشت و صفحه‌ی ۱۳ رو آورد و گفت «این مگه مال ۲۰ ماه پیش نیست؟»

خواستم بگم «از مغز معیوب من چه انتظاری داری؟»، اما سرم را پایین انداختم و رفتم ۱۰ چوق دادم یه عکس جدید گرفتم.
.

باید حواسم باشد به قول سید. همه‌جا دیوار و موش دارد. نباید فایل بشود که مغز من معیوب است. من در DS-160 اعلام صحت کامل کرده‌ام!