آدم‌ها با رؤیاهایشان زنده‌اند.
رؤیاهایی که شب‌ها می‌کشدشان.