قضیه همان پیچیدگی و شیدایی زبان هست، وقتی دلیلش را می‌گویم To have someone to share و تو …
تو دلت نمی خواهد من را با کسی قسمت کنی و من دلم می خواهد دنیا را با تو قسمت کنم.