اونجا همه با لب‌خند جوابِ سلامِ آدم رو می‌دن.

(هنوز هم لعنت بر شنبه‌ها)