تعریف مفهوم انتزاعی خانواده
در بابــِل
جایی که ریچاد با کلاهش
با سگش
با سیبیل‌هایش
با چکمه‌اش
با قایق‌ش
بین رفتن دوباره به توکیو یا تمام‌کردن مسیرش در همان خانه
شیر یا خط می‌کند!

گریه‌ام می‌گیرد.
آره، من و ریچارد هیچ شباهتی به هم نداریم؛
فقط گاهی جفت‌مون به یک اندازه از همه دنیا متنفر می‌شویم.