پشت چراغ قرمز یهو دوباره متوهم شدم؛
تصمیم گرفتم اسم شخصیت تانیاگونه‌ی ماجرا رو بذارم جولیا…
فکر کردم خیلی بهش می‌یاد.

اومدم خونه و دست‌نوشته‌های هفته پیشم رو پیدا کردم.
اسمش رو گذاشته بودم‌ام جولیانا و خودم نمی‌دونسته‌ام!

گاهی،
فردا
برای من حکم دیروز را دارد.

گاهی،
امشب می‌خوابم
که در دیروز بی‌دار بشوم.