که بیست سی سال دیگه،
بخواهم اثبات کنم برایش
که پدرت عاشق مادرت بود؟!

لول!
که بعد برود به هم‌کلاسی‌هایش بگوید «عشق‌های سال 2004! لول!» و بعد با هم جدیدترین مدل دودیدنی‌ها را دود کنند.
که جدید‌ترین مدل ارتباطات را داشته باشند.
که آخرین مدل مصنوعات مصرفی را استعمال کنند.

خیر عزیزم.
کلاً به درک.
مرگ یعنی آسایش.
تا قبر
آ… آ… آ… آ…