ژانر خودم
ژانر تنفر از خودم
وقتی درست اولین باری که یک آهنگ رو می‌شنوم، نرسیده به انتهای آهنگ به‌زور و دست و پا شکسته ناخودآگاه سعی می‌کنم باهاش هم‌خونی کنم.

ژانر تنفر از خودم
ژانر درخواست از تو برای ملحق شدن به من.