مگر چند تا «من» در دنیا وجود دارد،
که بخواهد فدای یک کلیک یا دیسریگارد کردن امثال توی الدنگ بشود، ماریسا جان؟

خیلی‌ها با فِیرپِلِی بازی را واگذار می‌کنند، خیلی‌ها هم مثل من آن‌قدر آلزایمر در مخ‌شان رخنه می‌کند که مثل شاه در کنج صفحه در محاصره‌ی یک یابو و با تهدید یک عقرب، مات می‌شوند.
متنفرم. H8.