بذار برا آخر شب،
که تا صبح که بیدار می‌شیم بوش رفته باشه.