تقصیر خودت بود
که عاشقانه‌ترین خیانت‌ها را
به خائنانه‌ترین عشق‌ها
بخشیدی و دست‌گیرم کردی؛
که آخرش من بنشینم جایی ته دیوار‌های سرخ و مرطوب و گولومب‌گولومبی
بعد تو آلزامیر بگیری و تمام دنیا را دنبالم بگردی.

آهای! صدای من‌ُ می‌شنُفی؟
تو رو خدا قرصات رو سر موقع بخور.