مهم نیست که شب کجا خوابت می‌بره.
مهم اینه که فردا صبح کجا از خواب بی‌دار می‌شی.

– «داری می‌یای برام یه خاک‌انداز هم بخر بیار.»