همه‌ی «نشدن»‌هایی که
به bed-stuck شدن منجر می‌شوند.