جوجه‌تیغی وقتی جمع می‌شه،
چشماش می‌ره داخل بدنش – تو غشای داخلی کُره.
و بادکنک‌های سرِ راهش رو
نمی‌تونه از هم تمیز بده،
عزیزدلم.