چند بار باید بشنوم «نَ‍، دا، ریم؛ نداریم»،
تا برای همیشه باورم بشه؟