بین احمق بودن،
احمق فرض شدن،
و متهم شدن به حماقت،
باید یه فرق‌هایی باشه علی‌الاصول.

بین گناهکار بودن،
گناهکار فرض شدن،
و متهم شدن به ارتکاب گناه،
باید یه فرق‌هایی باشه علی‌الاصول.

حماقت یا گناه‌کار‌بودن،
من که می‌خوابم.
بیدار که بشم،
نه باهوش‌ترم، نه معصوم‌تر؛
صرفاً یادم رفته — به کدامین حماقت، به کدامین گناه.
و این [فراموشی]
همان shortcut به حبل‌المتین رستگاری‌ست
که از قضا روی desktop ما هم کپی شده؛
مع‌الوصف،
(حتی اگه معده‌م هم کلی صدا می‌داد)، بی‌دارم نکن برای شام.
بذار تا صبح بخوابم.
شاید باهوش شدم،
شاید معصوم.