من
حتی
متعلق به تخت‌‍م هم نیستم.

این‌و گفتم که بدونه…