یعنی تو با این سن‌‍ت هنوز نمی‌دونی
دختره‌گی کردن، کار خیلی راحت‌تریه برای یه پسر، تا یه دختر؟!