از آموزگار خود متشکرم
که به من یاد داد
مثل او نباشم.