باید حسابی بگردم و
بچه‌ای که تمام بچه‌گی های من را کرده
پیدا کنم؛
بعد با چند بسته پاستیل و چوب‌شور ازش بخواهم که با خرج خودم، چند سالی از دارک‌ساید این بنده حقیر برود بیرون — چه می‌دانم یک آلونک دولوکس دیگری که با یک جعبه TV و یک مشت کتاب و به دور از هر بنی‌بشره زنده دیگری جز والده و ابوی سپری شده است. بود.