دیگه به سنّی رسیده که بشینه پای VOA
تا زن‌‍ش از خرید برگرده.