گلم من که گفته بودم
من از اون سوپرمن‌ها نیستم که دم به دقیقه می‌رن تو اتاق پرو…