تجربه‌ی نامردگونه‌ی خیلی تنها زندگی کردن و کشفیده نشدن…

یادته؟
درست – یا نادرست -، همین موقع‌ها بود.