به جان خودم، تا دیروز روی این دیوار فقط یک نفر می‌*‍ا*‍ید؛ که اون هم از صبح *‍ا*‌بند شده.