قول‌هایی که به خودم می‌دهم را
باید یک رونوشت به «تو» بزنم؛
تا حداقل ۲۴ ساعت دوام بیاورند.