دیروز داشتم به آ می‌گفتم «غصه نخور! غصه نه‌خور! چاق می‌شی، چله می‌شی! :دی»

لا لا لا / لا لا لا / لاااااا