خاله‌زنک اگه باشیم،
می‌تونیم با قهر خاصی بگیم
الیز حتماً یکی از اون احمق‌هایی بوده که فکر می‌کرده «Every Good Boy Does Fine»
و بعد که همه رفته‌ن و جشن گرفته‌ن و هورا گفتن و گیلی‌گیلی‌گیلی کردن،
در گوش طرف گفته «But Not You».