آسمون آبی می‌شه؛ اما …
[می لا سی / دو سی / دو لا؛ لا سی …]