در جایی که
حتی تصور بوسیده شدن هم قدغن است
jack-in-the-box را هم اگر بگذاری بزرگ شود
درون‌گرا می‌شود.