این نامردیِ محضه که تو اتوبیوگرافیِ من، «تو» قهرمان هستی.