با شرمندگی گفتم «ببخشید، ولی من مطمئن نیستم شما وجود داشته باشید»

خندید و گفت «Press any key to continue»