… یا
یکی که بیش‌تر از من دوست‌ت داشته،
و بیش‌تر از من تو به‌دردش بخوری،
و بیش‌تر از من مواظب‌ت باشه؛

من؟! اوه، نه. من بیزی‌ام، ریلایِبِل هم که نیستم قربون شکل ماه‌‍ت.