– «به نظر من هم عالیه! دیگه نمی‌خواد نصفه‌شب بریم داروخونه.»