فکر می‌کردم
اگر اینترنت لعنتی و موبایل و PC [و حتی پنجره] اختراع نشده بود،
آن‌وقت هرگز چهار صبح به‌‍ت خیانت نمی‌کردم.

و نکردم.

و صبح تو رفته بودی.